Algemeen Privacybeleid Brussels Museums

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1. De vzw Brussels Museums (hierna genoemd Brussels Museums”) respecteert de privacy van haar gebruikers (hierna genoemd de gebruikers”). 

1.2. Brussels Museums verwerkt de persoonsgegevens die haar overgemaakt worden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, en in het bijzonder overeenkomstig de verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna genoemd de Algemene Verordening Gegevensbescherming”) en overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

1.3. Toegang tot de websites zoals www​.brus​selscard​.be, www​.brus​selsmu​se​ums​.be, www​.muse​um​night​fever​.be (hierna genoemd de website” of in het meervoud websites”) en aankoop en gebruik van de producten zoals Brussels Card impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het volledige privacybeleid (hierna genoemd het beleid”) en van de algemene gebruiksvoorwaarden (hierna genoemde AGV”) en het privacybeleid specifiek voor de website (hierna genoemd privacybeleid website”) door de internetgebruiker.

1.4. De gebruiker bevestigt kennis te hebben genomen van onderstaande informatie en verleent Brussels Museums toestemming om, conform de bepalingen van het beleid, de op de website ingegeven of de via musea of andere verkoopskanalen verzamelde persoonsgegevens te verwerken in het kader van de dienstverlening door Brussels Museums (hierna genoemd de dienstverlening”).

1.5. Naar aanleiding van het informeren van gebruikers kan Brussels Museums zich genoodzaakt zien het beleid te wijzigen of aan te passen, met name met het oog op de naleving van enige nieuwe wet- en/​of regelgeving die van toepassing wordt (zoals dat het geval was naar aanleiding van de nieuwe Europese verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens - verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens - van 14 april 2016, die vanaf 25 mei 2018 van kracht werd), de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, aanbevelingen van de Privacycommissie in België, richtlijnen, aanbevelingen en goede praktijken van het Europees Comité voor gegevensbescherming en de besluiten van hoven en rechtbanken ter zake.

1.6. Het beleid is van toepassing op alle pagina’s van de website en op alle registraties op deze website, evenals op de bedrijfspagina’s beheerd door Brussels Museums op de sociale netwerken, die samen met het sociaal netwerk medeverantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers van de pagina. Het geldt niet voor pagina’s gehost door derden waarnaar Brussels Museums misschien doorverwijst. Op die pagina’s kan een ander vertrouwelijkheidsbeleid worden gevoerd.

Brussels Museums kan bijgevolg niet verantwoordelijk zijn voor eventuele gegevens die op of door deze websites verwerkt worden.

1.7. Mededeling van persoonsgegevens is soms noodzakelijk om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de website (bijvoorbeeld om deel te nemen aan een wedstrijd). Wanneer de gebruiker deze gegevens niet meedeelt aan Brussels Museums kan de toegang hem geweigerd worden.

2. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

2.1. Er is toegang tot de website zonder dat persoonsgegevens meegedeeld moeten worden zoals onder andere naam, voornaam, postadres, e-mailadres, enz.

2.2. In het kader van de website kan aan de gebruiker gevraagd worden om een aantal persoonsgegevens door te geven. In dat geval is de verantwoordelijke voor de verwerking van die gegevens:

Brussels Museums vzw, met maatschappelijke zetel te Koningsgalerij 15 - 1000 Brussel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0457.816.640

Alle bedenkingen of vragen rond de verwerking van die gegevens kunnen worden gericht aan: privacy@​brusselsmuseums.​be.

3. VERZAMELDE GEGEVENS

3.1. Gebruikers die surfen op de website, die de formulieren of nieuwsbrieven op de site invullen, via de mobiele app of de sociale netwerken verbonden aan Brussels Museums of via musea of andere verkoopskanalen zoals webshop of Visit Brussels, geven Brussels Museums toestemming om volgende gegevens op te slaan en te bewaren met het oog op de doelstellingen vermeld in punt 4:

 • De identificatiegegevens, zoals: naam en voornaam, geslacht, e-mailadres, geboortedatum en contactgegevens;
 • Bankgegevens noodzakelijk voor de dienstverlening, zoals: rekeningnummers, IBAN en BIC/SWIFT;
 • Facturatiegegevens;
 • Communicatie tussen de gebruikers en Brussels Museums.

3.2. De gebruiker geeft Brussels Museums ook toestemming om volgende gegevens op te slaan en te bewaren met het oog op de doelstellingen vermeld in punt 4:

 • de informatie die gebruikers uit vrije wil doorspelen in het kader van een doelstelling gedefinieerd in het beleid, in de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid website, op de site of op enig ander communicatiekanaal dat door Brussels Museums wordt gebruikt;
 • de door Brussels Museums gevraagde bijkomende informatie om de identificatie te vergemakkelijken of om een schending van een van de bepalingen in het beleid te voorkomen;

4. DOELSTELLINGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

4.1. Wij verwerken uw gegevens voor verschillende doeleinden.

Voor elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die relevant zijn voor het bereiken van het betreffende doel. Een verwerking bestaat uit elke handeling (manueel of geautomatiseerd) met betrekking tot een persoonsgegeven.

Brussels Museums verzamelt, registreert en gebruikt de gegevens van de gebruikers onder andere voor volgende doeleinden:

 • een contractuele relatie met de gebruiker aangaan, invullen en uitbouwen inclusief informatie over activiteiten, bevraging van tevredenheid;
 • de gebruiker in staat stellen deel te nemen aan een spel/​wedstrijd/​quiz en, in het algemeen, om de dienst te kunnen leveren;
 • de inhoud van de website analyseren, aanpassen en verbeteren;
 • interne statistische peilingen en marktstudies uitvoeren en uiteenlopende statistische systemen en studies benutten;
 • de gebruiker toelaten berichten te ontvangen;
 • bedrog of gelijkaardige activiteiten van illegale aard opsporen en/​of voorkomen;
 • kredietkaarten en andere betaalkaarten controleren;
 • het ter beschikking stellen en gebruiken van de site vergemakkelijken, de dienstverlening van Brussels Museums conform de geformuleerde doelstellingen en de gebruikerservaring verbeteren;
 • verzoeken om informatie beantwoorden;
 • voor de eventuele marketingacties en promoties voorgesteld door Brussels Museums aan de gebruikers die op de nieuwsbrief ingeschreven hebben;
 • hen informeren over de ontwikkelingen van de website en van de functionaliteiten ervan en;
 • alle andere doeleinden waarvoor de gebruiker zijn uitdrukkelijk akkoord gegeven heeft.

4.2. De juridisch grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gesteund op:

 • uw toestemming (bv. registratie voor de nieuwsbrief, zonder aankoop);
 • ons contract met u of de uitvoering van een verzoek dat van u uitgaat (bv. een aankoop van tickets, Brussels Card, …);

Om te kunnen antwoorden op een verzoek van u moeten wij inderdaad bepaalde gegevens van u verzamelen. Wanneer je ervoor kiest om deze gegevens niet met ons te delen, is het mogelijk dat de uitvoering van het contract onmogelijk is.

 • een wettelijke verplichting die rust op de verwerkingsverantwoordelijke;

Wij moeten ook bepaalde gegevens van u inzamelen en bewaren om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, waaronder fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

 • of onze legitieme belangen, voor zover die niet indruisen tegen uw fundamentele belangen, vrijheden en rechten.

Wij hebben er inderdaad een legitiem belang bij om u informatie te verstrekken en met u informatie uit te wisselen om te kunnen inspelen op uw behoeften en onze dienstverlening te verbeteren, om misbruik en fraude te voorkomen, om het reguliere karakter van onze transacties te controleren, om onze rechten uit te oefenen, te verdedigen en te vrijwaren, bijvoorbeeld in het kader van geschillen en om te beschikken over bewijzen die aantonen dat onze rechten werden geschonden, om onze relatie met u verder te kunnen uitbouwen en te verbeteren, om onze website en onze producten/​diensten voortdurend te verbeteren, behalve indien die belangen ondergeschikt zouden zijn aan uw belangen of uw fundamentele vrijheden en rechten die een bescherming van uw persoonsgegevens vereisen.

We streven in ieder geval naar een geoorloofd evenwicht tussen onze legitieme belangen en respect voor uw privacy.

Bij de wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw gegevens wordt uitgegaan van uw instemming. U heeft niettemin het recht die instemming op ieder moment in te trekken zonder dat zulks gevolgen heeft voor de wettelijke verwerking van uw gegevens vóór intrekking van uw instemming.

In het kader van direct marketing houdt dat in dat u op elk moment kan uitschrijven van de informatiebrieven of nieuwsbrieven en andere commerciële berichten van ons. U wordt dan geregistreerd als opt-out”.

Uitschrijven kan door een e-mail te sturen naar: privacy@​brusselsmuseums.​be of door te klikken op de link uitschrijven” onderaan elke e-mail.

5. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

5.1. Volgens de wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens, beschikt de gebruiker over volgende rechten:

 • Recht om geïnformeerd te worden over het doel van de verwerking (cfr. supra) en over de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van toegang: de gebruiker heeft op elk ogenblik toegang tot de gegevens die Brussels Museums over hem bezit of kan steeds controleren of hij opgenomen is in het gegevensbestand van Brussels Museums.
 • Recht op verbetering: wij nemen alle redelijke maatregelen opdat de gegevens die wij bijhouden up-to-date zijn. Wij raden u aan om geregeld naar uw account te gaan (indien van toepassing) of om ons te raadplegen om te controleren of uw gegevens up-to-date zijn. Wanneer u vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze te verbeteren.
 • Recht van bezwaar: de gebruiker kan zich op ieder ogenblik verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door Brussels Museums.
 • Recht op uitwissing: de gebruiker kan op elk ogenblik vragen dat zijn persoonsgegevens gewist worden, met uitzondering van die gegevens die Brussels Museums wettelijk verplicht is te bewaren.
 • Recht op beperking van de verwerking: beperking van de verwerking is onder andere mogelijk wanneer de gebruiker zich tegen de verwerking verzet heeft, wanneer hij de juistheid van de gegevens betwist, wanneer hij van mening is dat de verwerking onwettig is.
 • Recht op overdraagbaarheid: De gebruiker heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die hij aan Brussels Museums meegedeeld heeft en kan Brussels Museums vragen om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

5.2. Om zijn rechten te kunnen uitoefenen, dient de gebruiker een schriftelijk verzoek, met een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort, te richten aan de verwerkingsverantwoordelijke:

 • via e-mail: privacy@​brusselsmuseums.​be.
 • met de post: Brussels Museums vzw, Koningsgalerij 15, 1000 Brussel

Brussels Museums doet het nodige om zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, hierop in te gaan. Indien nodig, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan.

6. BEWAARTERMIJN

Normaal bewaart Brussels Museums de persoonsgegevens van haar gebruikers zolang dat noodzakelijk is voor de vooropgestelde doelstellingen (cf. punt 4).

Daarnaast kan Brussels Museums de persoonsgegevens van een uitgeschreven gebruiker bijhouden, met inbegrip van alle correspondentie of hulpvragen gericht aan Brussels Museums om te kunnen antwoorden op alle vragen of klachten die haar bereiken en om te voldoen aan alle toepasbare wetten (ook op fiscaal vlak), met name de bewaring van gegevens met betrekking tot uitgevoerde betalingen.

7. KLACHT BIJ DE CONTROLEAUTORITEIT

Aan de gebruiker wordt meegedeeld dat hij het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA - voorheen genoemd Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)); contactadres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@​apd-​gba.​be

8. VEILIGHEID

8.1. Brussels Museums nam de passende organisatorische en technische maatregelen om, in de mate van het mogelijke, een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan het risico en om te voorkomen dat de op onze servers opgeslagen persoonsgegevens:

 • worden ingekeken, gewijzigd of verwerkt door onbevoegden;
 • voor ongeoorloofde doeleinden worden gebruikt of vrijgegeven; en
 • de gegevens illegaal worden vernietigd of onopzettelijk verloren gaan.

8.2. In die optiek zijn de medewerkers van Brussels Museums die toegang hebben tot deze gegevens, onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

Brussels Museums kan echter geenszins aansprakelijk worden gesteld indien de gegevens ondanks de gehanteerde beveiligingsmaatregelen door derden worden misbruikt.

8.3. De gebruikers verbinden zich ertoe geen acties te ondernemen die indruisen tegen onderhavig charter, de AGV, het privacybeleid website of, meer algemeen, de wetgeving. Inbreuken op de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informaticasystemen en de daarop opgeslagen, verwerkte of doorgespeelde gegevens óf pogingen om een dergelijke inbreuk te plegen, worden gestraft met een gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar en een boete van 26 euro tot 200.000 euro of een van die straffen, onverminderd alle andere wettelijke bepalingen die op dergelijke inbreuken van toepassing zijn.

9. DOORSPELEN AAN DERDEN

9.1. Brussels Museums beschouwt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Ze speelt ze niet door aan derden, behalve in de omstandigheden beschreven in het beleid en zulks om de doelstellingen bedoeld en omschreven in artikel 4 te verwezenlijken of wanneer de wet daartoe verplicht, met name op vraag van de bevoegde instanties.

9.2. Toegang tot de gegevens, naast deze voorbehouden voor de verwerkingsverantwoordelijke en zijn medewerkers zoals bepaald in artikel 8 hierboven, kan in bepaalde gevallen toegekend worden aan bepaalde categorieën externe bestemmelingen, zoals technische dienstverleners, berichtendiensten, hostingproviders, IT-bedrijven, juridisch adviseurs, marketingdiensten en onze partners. Dit zal steeds gebeuren in functie van de vermelde doelstellingen, bv. in het kader van onze dienstverlening en om te informeren, om de aankoop van een ticket op een extern kanaal mogelijk te maken.

9.3. Worden beschouwd als partners van Brussels Museums: visit.brussels en alle besturen, musea en instellingen in de uitoefening van hun opdrachten (hierna genoemd de partners”). In dit kader kan Brussels Museums aan haar partners de persoonsgegevens van haar gebruikers meedelen om de doelstellingen van paragraaf 4.1 te verwezenlijken.

9.4. Brussels Museums kan aan derden persoonsgegevens van haar gebruikers overdragen in de mate dat deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract met haar gebruikers (bijvoorbeeld een restaurant opdat zij een reservatie zouden kunnen doorvoeren via de website of een transportbedrijf opdat ze een prijs zouden kunnen bezorgen die gewonnen is bij deelname aan een wedstrijd). In dat geval spelen die partners die gegevens niet verder door aan andere derden, behalve in een van onderstaande gevallen:

 • (i) het doorspelen van die gegevens door die partners aan hun (toe)leveranciers indien die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract, en
 • (ii) indien die partners gebonden zijn aan de geldende regelgeving rond het doorgeven van bepaalde informatie of documenten aan bevoegde instanties met het oog op de strijd tegen witwassen, en meer algemeen aan iedere bevoegde overheidsinstantie.

9.5. Het doorspelen van die gegevens aan bovenvermelde personen wordt in alle omstandigheden beperkt tot het strikt noodzakelijke in functie van onze dienstverlening en de vermelde doelstellingen van de verwerking of tot datgene wat door de regelgeving wordt opgelegd.

9.6. Om gebruikers de kans te geven nieuwe producten die hen zouden kunnen interesseren te ontdekken, kan Brussels Museums persoonsgegevens van haar gebruikers ook doorspelen aan externe bedrijven, voor zover de gebruikers daarmee uitdrukkelijk instemden.

10. DOORSTUREN VAN GEGEVENS NAAR EEN LAND BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Brussels Museums stuurt enkel gegevens door naar landen buiten de Europese economische ruimte indien dat land die gegevens afdoende beschermt zoals bedoeld in de geldende wetgeving en in het bijzonder zoals bedoeld in de algemene verordening gegevensbescherming, of binnen de toegelaten grenzen van de geldende wetgeving door, bijvoorbeeld, gegevens te beschermen door standaard contractuele bepalingen die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie.

De door Brussels Museums gecontroleerde gegevens worden doorgespeeld of doorgegeven aan, of bewaard en verwerkt in andere landen buiten het land waar u woont met het oog op doelstellingen beschreven in onderhavig charter.

Die gegevensoverdracht is nodig om de in dit charter beschreven dienstverlening of verwerking te kunnen waarmaken en met het oog op de benutting en de levering van onze producten over de hele wereld. We maken gebruik van contractuele typebepalingen die door de Europese Commissie werden goedgekeurd en we baseren ons op de beslissing van de Europese Commissie omtrent de gelijkschakeling van sommige landen, desgevallend met het oog op het doorspelen van gegevens vanuit de Europese economische ruimte naar de Verenigde Staten en andere landen. Met vragen hieromtrent kan u steeds terecht op volgend adres: privacy@​brusselsmuseums.​be.

11. DIRECT MARKETING

De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor doeleinden van direct marketing voor producten of diensten andere dan deze die de gebruiker reeds onderschreven heeft, behalve wanneer de gebruiker voorafgaandelijk zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft door het aanvinken van de daartoe voorziene vakjes (“opt-in”).

Wanneer de gebruiker zijn toestemming gegeven heeft tot gebruik van deze gegevens voor doeleinden van direct marketing, behoudt hij het recht om zich op elk ogenblik, op verzoek en kosteloos, hiertegen te verzetten.

Daartoe volstaat het dat de gebruiker zich uitschrijft via de desbetreffende link in elke nieuwsbrief, door het vakje aan te vinken op de website dat daartoe voorzien is op elk gebruikersaccount óf de ondubbelzinnige aanvraag daartoe richt aan volgend adres: privacy@​brusselsmuseums.​be.

12. OPMERKING AANGAANDE MINDERJARIGEN

Gebruikers onder de 18 jaar en gebruikers die juridisch onbekwaam zijn, mogen hun persoonsgegevens niet aan Brussels Museums doorspelen. Elke inbreuk die vastgesteld wordt op deze bepaling moet onverwijld meegedeeld worden aan volgend adres: privacy@​brusselsmuseums.​be

13. BIJWERKINGEN EN WIJZIGINGEN VAN HET BELEID

Mits kennisgeving aan de gebruikers via de website, e-mail of op enige andere wijze, kan Brussels Museums het beleid wijzigen en aanpassen om in overeenstemming te zijn met elke nieuwe wetgeving en/​of toepasselijke regelgeving, de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit in België, de richtlijnen, aanbevelingen en goede praktijken van het Europees Comité voor gegevensbescherming en de beslissingen van de hoven en rechtbanken in dit verband. Er wordt aangeraden om regelmatig het privacybeleid te raadplegen, verwijzend naar de laatste wijziging, vermeld in de hoofding van dit document.

Wanneer een gebruiker zich verzet tegen een wijziging van het privacybeleid , moet hij onmiddellijk stoppen met het gebruiken van de website en kan hij aan de verwerkingsverantwoordelijke vragen om zijn persoonsgegevens te schrappen met naleving van de wettelijke bepalingen en de voorwaarden vermeld in artikel 5.

14. GELDIGHEID VAN DE CONTRACTUELE CLAUSULES

14.1. Het afzien van Brussels Museums om op een gegeven moment een beroep te doen op een bepaling van het beleid, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van haar rechten die zij later kan doen gelden krachtens dit charter.

14.2. De nietigheid, de ongeldigheid of het niet-uitvoerbare karakter van alle of een deel van voorgaande of navolgende bepalingen zal niet leiden tot de nietigheid van het volledige charter. De bepaling die volledig of deels nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar is, zal als niet geschreven beschouwd worden. Brussels Museums verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die in de mate van het mogelijke hetzelfde doel beoogt.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

15.1. De geldigheid, interpretatie en/​of uitvoering van het beleid is onderworpen aan de Belgische wetgeving, voor zover dat overeenstemt met de regels van het toepasbaar internationaal privaatrecht.

15.2. In geval van geschil rond de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het beleid zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België) bevoegd, voor zover die bevoegdheden overeenstemmen met de regels van het toepasbaar internationaal privaatrecht.

15.3. Alvorens stappen te ondernemen voor de oplossing van een geschil, verbinden de klant en Brussels Museums zich ertoe het nodige te doen om het geschil in der minne op te lossen. Daartoe nemen zij in eerste instantie contact op met elkaar vooraleer, desgevallend, een beroep te doen op bemiddeling, arbitrage of op eender welke andere mogelijkheid van geschillenbeslechting.

Versie Privacybeleid gepubliceerd 22/02/2023.