Gebruiksvoorwaarden voor de website brus​selsmu​se​ums​.be

1. Algemeen

Bedankt voor je bezoek aan www​.brus​selsmu​se​ums​.be. Deze website is een realisatie van Brussels Museums vzw, met maatschappelijke zetel te Koningsgalerij 15 - 1000 Brussel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0457.816.640.

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij je vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via info@​brusselsmuseums.​be om je bezorgdheden te bespreken.

2. Bescherming van persoonsgegevens

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de website. Voor de verkoop van de Brussels Card gelden specifieke Verkoopsvoorwaarden en Privacybeleid.

3. Beschikbaarheid

Je verbindt je ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze diensten. Zo aanvaarden wij niet dat de Website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

4. Intellectuele eigendom

Al het tekst- en beeldmateriaal op brus​selsmu​se​ums​.be is beschermd door intellectuele rechten, die toebehoren aan Brussels Museums vzw of derden. Deze bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de onderliggende database en alle andere bestanddelen van de website. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord informatie van de Website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

Heeft Brussels Museums vzw je schriftelijk toegelaten om informatie van de Website te hergebruiken, dan dien je Brussels Museums vzw of de overeengekomen vermelding(en) altijd op te nemen in een bronvermelding. Bij toekenning van het recht op overname ontvang je een overzicht van alle in acht te nemen specificaties.

5. Aansprakelijkheid

Brussels Museums vzw kan geen waarborgen verstrekken over de juistheid van de informatie op de Website. Voor zover als de wet het toelaat, kan Brussels Museums vzw dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de Website. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

6. Wijzigingen

Brussels Museums vzw kan deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of je de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen en je ermee akkoord verklaard hebt.

7. Contact

Indien je vragen of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden hebt, kan je altijd met ons contact opnemen via info@​brusselsmuseums.​be.

8. Geschillen

Het gebruik van de Website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn steeds de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd.

Versie Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd op 22/02/2023.