Wettelijke Vermeldingen

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES VAN DE BRUSSELSE MUSEUMRAAD

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.brusselsmuseums.be en alle andere websites die door of namens de Brusselse Museumraad (BMR in het vervolg van de tekst) gepubliceerd worden. De BMR behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via onze websites) geleverd worden.
 2. Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.
 3. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en de BMR garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.
 4. De BMR is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat de BMR gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat de BMR de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.
 5. Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina's van deze website in uw website is echter niet toegestaan.
 6. De BMR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. De BMR behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste inhoud te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie (waaronder begrepen persoonlijke gegevens en door u geüploade eigen creaties) plaatst op deze website, geeft u impliciet de toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.
 7. Behalve expliciete vermelding, rust op de afbeeldingen en teksten zonder publieke domeinvermelding, gepubliceerd op deze website, het auteursrecht van de BMR als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat, betekent niet dat de BMR in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.
 8. De merken en logo's van de BMR zijn merkenrechtelijk beschermd. Niet geautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.
 9. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot de Brusselse Museumraad vzw, Koningsgalerij 15, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 512 77 80 of via info@brusselsmuseums.be
 10. Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden gelden de specifieke voorwaarden.

Privacybeleid

 1. Voor de BMR en alle aan hem gelieerde ondernemingen is een zorgvuldige omgang met de gegevens van de bezoekers van onze website van groot belang. De website van de BMR is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.
 2. Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen, stemt u ermee in dat de BMR u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten en door de BMR aangeboden producten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie van de BMR meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar info@brusselsmuseums.be of door u af te melden via de link in onze e-mail nieuwsbrieven.
 3. De BMR geeft uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat de BMR derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als de BMR dat doet.
 4. De BMR verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Deze zullen behandeld worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en binnen het strikte kader van de activiteiten van de BMR.
 5. De BMR behoudt zich het recht voor om een inhoud zonder voorafgaand bericht en zonder motivering te verwijderen van de website, indien deze naar de mening van de BMR onnodig grievend of aanstootgevend is, of om redenen van technisch beheer van de website. De BMR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een dergelijke verwijdering.