Steun ons

Wettelijke Vermeldingen

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES VAN BRUSSELS MUSEUMS

  1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website brusselsmuseums.be en alle andere websites die door of namens Brussels Museums gepubliceerd worden. Brussels Museums behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via onze websites) geleverd worden.
  2. Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.
  3. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en Brussels Museums garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.
  4. Brussels Museums is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat Brussels Museums gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat Brussels Museums de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.
  5. Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina’s van deze website in uw website is echter niet toegestaan.
  6. Brussels Museums aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. Brussels Museums behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste inhoud te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie (waaronder begrepen persoonlijke gegevens en door u geüploade eigen creaties) plaatst op deze website, geeft u impliciet de toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.
  7. Behalve expliciete vermelding, rust op de afbeeldingen en teksten zonder publieke domeinvermelding, gepubliceerd op deze website, het auteursrecht van Brussels Museums als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat, betekent niet dat Brussels Museums in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.
  8. De merken en logo’s van Brussels Museums zijn merkenrechtelijk beschermd. Niet geautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.
  9. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot Brussels Museums, Koningsgalerij 15, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 512 77 80 of via info@brusselsmuseums.be
  10. Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden gelden de specifieke voorwaarden.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die te koop worden aangeboden door de vzw Brusselse Museumraad (Brussels Museums) en in het bijzonder de Brussels Card, Museum Night Fever, Pass 5 Nocturnes, enz. Door de aankoop van een van deze producten verklaart de koper dat hij/zij deze algemene voorwaarden volledig aanvaardt. Indien de aankoop van een van deze producten via een tussenpersoon gebeurt, zijn ook de algemene voorwaarden van de tussenpersoon van toepassing. De algemene voorwaarden van Brussels Museums blijven echter van toepassing.

Alle producten die door de koper worden aangekocht, worden door de koper op strikt persoonlijke basis aangekocht. Ze kunnen niet worden geruild, doorverkocht of aan derden worden overgedragen. Brussels Museums behoudt zich het recht voor om de producten te annuleren indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, met name in geval van niet-toegestane wederverkoop.

Brussels Museums kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade of onvoldoende levering van een dienst of product met betrekking tot een van de producten die door Brussels Museums verkocht worden.

Brussels Museums kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, bedrog, illegale kopieën, verlies of elk verduisterd of frauduleus gebruik van de te koop aangeboden producten door Brussels Museums of door een erkende tussenpersoon, noch voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kan voortvloeien uit de niet-naleving van de algemene voorwaarden van een tussenpersoon, in het bijzonder in geval van faillissement van de tussenpersoon.

Brussels Museums kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen, noch voor typ- of drukfouten in de documenten die ter beschikking van de koper worden gesteld en die verband houden met het product. Alle informatie die in de verschillende documenten wordt vermeld, komt overeen met de informatie die door Brussels Museums werd meegedeeld bij het ter perse gaan of online gaan van deze documenten. Door bepaalde omstandigheden kan Brussels Museums of een van de dienstverleners beslissen om het evenement of de diensten met betrekking tot een van de producten die door Brussels Museums te koop worden aangeboden, te annuleren of uit te stellen. In het geval dat de beslissing om te annuleren of uit te stellen wordt genomen door Brussels Museums en behalve in geval van overmacht (zie hieronder), zal de koper de prijs van het product terugbetaald krijgen op vertoon van de nodige bewijsstukken. Brussels Museums kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de annulering of de verplaatsing van een evenement of diensten in verband met een product in het geval deze annulering of verplaatsing het gevolg is van een geval van overmacht en/of een beperking die voortvloeit uit een geval van overmacht. Er is sprake van overmacht in geval van sabotage, staking, terrorisme (dreiging), storm, overstroming, epidemie en gezondheidsbeperkingen, instructies van de politie en de overheid of elke andere onvoorziene en beperkende omstandigheid waardoor Brussels Museums niet in staat is om het evenement of de diensten in verband met een product te leveren.